top of page

Ayudas Fondos Europeos para la rehabilitación de viviendas

Screenshot_2_edited.jpg
next-generation-eu-2020.jpg
QUÈ PUC FER AMB AQUESTES AJUDES?
 

Podràs pagar sense cap mena de limitació la rehabilitació del teu edifici o habitatge, sempre que, després d’ella, complisques amb la millora de l’eficiència energètica a la qual t’hages compromés en la sol·licitud.

És a dir, amb aquestes ajudes, a més de fer front a les obres que et permetran reduir el consum d’energia, podràs fer front a millores d’accessibilitat, de reparació de danys estructurals i instal·lacions deficients, d’aïllaments acústics… així com a altres despeses com ara els honoraris dels professionals que participaran o el cost per l’elaboració dels projectes, la redacció dels informes (CEE, IEEV CV…), o l’expedició de certificats i altres documents necessaris.

QUINES MILLORES REDUEIXEN EL CONSUM D'ENERGIA?

La incorporació d’equips eficients de calefacció, refrigeració o producció d’aigua calenta.

La implementació de plaques d’energia solar fotovoltaica.

La instal·lació d’un aïllament tèrmic en façanes i cobertes.

El canvi a finestres estanques i aïllants.

Etc.

PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.(BENEFICIARIS)

 

Persones propietàries o usufructuàries d’habitatges, persones físiques o que tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

Administracions públiques, organismes i altres entitats de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades públicament de manera majoritària.

Comunitats de propietaris o agrupacions.

Persones propietàries que, de forma agrupada, posseïsquen edificis.

Societats cooperatives d’habitatges.

Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.

QUINES SÓN LES QUANTIES DE LES AJUDES PER A EDIFICIS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS?

L’ajuda depén del percentatge d’estalvi en consum d’energia primària no renovable aconseguit amb l’actuació, és a dir, a major estalvi major subvenció.

Screenshot_2.png
Screenshot_2.png

EIXEMPLE
 

Vius en un edifici de 12 habitatges construït en 1967 que necessita reparar la coberta i les façanes:


Cada habitatge ha de pagar 2.300 € per a realitzar la reparació (i no hi ha subvenció)
 

Si a més decidiu instal·lar plaques fotovoltaiques per a reduir la factura elèctrica, el cost per habitatge seria de 6.500 €. Però amb les ajudes, cada habitatge hauria de pagar només 3.900 €.
 

Si a més de l’anterior, decidiu col·locar aïllament en les façanes, cobertes i canviar les finestres, el cost per habitatge ascendiria a 23.100 €, però amb les ajudes, cada habitatge hauria de pagar només 4.600 €.
 

Així, tindríeu les vostres cases més ben aïllades del fred i de la calor; i a més, estalviaríeu en la factura d’energètica.

 

SI PENSES MILLORAR UN HABITATGE?

L'ajuda serà del 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 €, sempre que el cost de l'actuació siga igual o superior a 1.000 €.

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR ELS EDIFICIS?

PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.

Que almenys el 70% de l’edifici siga d’ús residencial.

Que hi haja acord (majoria simple) per la comunitat de persones propietàries.

Que s’assigne a un gestor/a o agent de la rehabilitació per a tramitar la sol·licitud de l’ajuda.

Que, després de l’actuació, es reduïsca almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable.   

A més, en zones climàtiques C, D i E reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o edifici, almenys un 25% en zona C i un 35% en zones D i E.

PER A LA MILLORA ENERGÈTICA D’HABITATGES.

Que es tracte del domicili habitual i permanent del sol·licitant.

Que, després de l’actuació, es reduïsca la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en, almenys, un 7%, o el consum d’energia primària no renovable en, almenys, un 30%.

Una altra alternativa de millora: que es modifiquen o substituïsquen els elements constructius de l’envolupant tèrmica per a complir valors òptims de transmissió tèrmica i de permeabilitat a l’aire establits pel Codi Tècnic de l’Edificació.

COM SOL·LICITE L'AJUDA?

 1. Entre tots, heu de calcular el seu consum energètic a través d’aquest portal. Obtindreu informació orientativa sobre com millorar l’eficiència, el cost aproximat de l’actuació i la subvenció que podries rebre.

 2. Heu de triar a un agent o gestor/a de la rehabilitació del llistat que la Generalitat Valenciana posa a la vostra disposició:

  1. L’agent ofereix el servei ‘clau en mà’, és a dir, s’ocupa de tot des que el nomeneu fins que us entrega la rehabilitació acabada. S’encarrega d’executar el projecte i tots els informes necessaris, de sol·licitar les ajudes i percebre-les, executa l’obra i la supervisa.

  2. El gestor/a informa i acompanya en la contractació dels diferents professionals i empreses que intervenen en el desenvolupament del projecte i l’obra, i a més tramita la sol·licitud d’ajudes.

 3. Una vegada que l’agent o el gestor/a presenta telemàticament la sol·licitud de l’ajuda, en tres mesos com a molt tindreu resposta sobre la concessió o no de la subvenció. En cas afirmatiu podeu percebre una bestreta del 30% de l’import total.

 4. Durant l’execució de les obres l’agent o gestor/a ha de supervisar que tot es desenvolupa segons el que es preveu i, a més, ha de recopilar un informe amb tota la documentació necessària.

 5. Finalitzades les obres, l’agent o gestor/a ha de presentar aquest informe a l’administració, la qual realitzarà l’abonament de l’ajuda corresponent.

Screenshot_2.png
Screenshot_2.png
Screenshot_4.png
Screenshot_2.png
Screenshot_4.png
Screenshot_2.png
Screenshot_4.png


AVANTATGES FISCALS

S’ha modificat la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, per a introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l’impost:
 

 1. Deducció, per obres que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, permet una deducció de fins a un 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades a partir del 7 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, amb una base màxima de deducció de 5.000 € anuals, sempre que les obres realitzades contribuïsquen a una reducció d’almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, acreditable a través de la reducció dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
   

 2. Deducció, per obres que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, permet una deducció de fins a un 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el mateix termini temporal que la deducció anterior, fins a un màxim de 7.500 € anuals, sempre que les obres realitzades contribuïsquen a una reducció d’almenys un 30 %del consum d’energia primària no renovable, acreditable a través de la reducció del referit indicador de consum d’energia primària no renovable del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o milloren la qualificació energètica de l’habitatge per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.
   

 3. Deducció, per obres de rehabilitació que milloren l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial, que serà aplicable sobre les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge per les obres realitzades des del 7 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023, en les quals s’obtinga una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici en el qual se situa, sempre que s’acredite a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. En aquesta deducció, el contribuent titular de l’habitatge podrà deduir-se fins a un 60% de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 15.000 €.
   

A més, les quanties de les subvencions concedides en virtut d’aquestes ajudes no s’integraran en la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. És a dir, que no compten com a ingrés a l’efecte de la declaració de la renda (extret del RDL 19/2021, art. 1, apartat 3).

AUDIOS ACERCA DEL I.E.E  Y SUS AYUDAS POR ARQUITECTO TÉCNICO

AYUDAS VARIAS
00:00 / 09:18
Ayudas oficiales a reformas y rehabilita
00:00 / 05:16
bottom of page